YÜK KULÜP DERNEĞİ TÜZÜĞÜBÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERDerneğin Adı, Amblemi, Merkezi, Amacı ve Çalışmaları:Madde 1: Derneğin adı ‘’ BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ’’ dir. Merkezi Cemil Topuzlu Caddesi No: 4042

Çiftehavuzlar-Kadıköy34730 İstanbul'dur.

Dernek 1882 yılında "CERCLE D'ORIENT" adıyla İstanbul'da kurulmuştur. Amblemi çelenk halinde çatılmış defne dalları aranda büyük harflerle "B" harfi üzerine işlenmiş "K" harfinden oluşmaktadır; renkleri mavi beyazdır.
Derneğin Amacı ve Çaşmaları:


Madde 2: Derneğin başlıca amacı ve çalışmaları şunlardır:

a) Laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini korumak; Atatürk ilke ve ideallerinin ülkemizde sonsuza dek yaşayabilmesi in fikir ve hizmetler üretmek,

b) Üyeler arasında sosyal ilişkileri kuvvetlendirmek, karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek,

üyelerine dinlenme, okuma, eğlenme ve spor yapma, kültür ve sanat etkinliklerinde bulunma olanakları sağlamak,

c) Üye eşleri arasında sevgi ve dostluğu çlendirici çalışmalar yapmak, onların kendi aralarında birleşerek hizmetler üretmelerine olanak tanımak,

d) Üye çocuklarının derne ilgilerini çaltarak aralarındaki sevgi ve dostlu geliştirmek, sosyal konulardaki yaratıcılıklarını özendirerek gençlere özgü hizmetler ve etkinlikler gerçekleştirmelerini slamak,

e) Özellikle slık, itim, çevre ve turizm ile ilgili olmak üzere tüm sosyal konularda hizmet

vermek, Türk kültür ve sanatının gelişmesine yardım olmak. Bu amaçla; sergiler, konferanslar ve konserler düzenlemek,

g) Amacı doğrultusunda taşınmaz mallar satın almak, satmak, inşaat yapmak, ipotek almak

ve vermek, kiraya vermek, kiralamak, kulüp lehine veya aleyhine irtifak ve intifa hakkı tesis etmek, h) Gereksinimi olan taşınır mal ile araç ve gereç satın almak veya kiralamak,

ı) Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için (toplantılar, organizasyonlar ve yayınlar gibi)

etkinliklerde bulunmak,

j) Genel Kurul kararı ile gerektiğinde sosyal tesisler ve şubeler, vakıf kurmak.


Dernek bu amaç ve çalışmaları dışında her ne şekilde olursa olsun siyasetle uğraşmaz. Derneğe ait mekânlarda siyasi toplantılar zenlenemez ve bu mekânlar her tür toplantılar için siyasi kuruluşlara kiralanamaz ve tahsis edilemez.
BÖM IIÜYE VE ÜYELİK
Üyelik:


Madde 3: Derneğin ( iki) 2 tür üyesi vardır;

a) Asıl Üye

b) Onursal Üye


Tüzükte öngörülen koşulları yerine getirenler tüzükte yetkili kılınan kurulların kararı ile

"BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ" üyesi olurlar.
Asıl Üyelik:


Madde 4: Fiil ehliyetine sahip;

a) Yirmi beş (25) yaşını bitiren kişiler,

b) Dernek üyeliği sıfanı kazanan asıl üyelerin aynı koşulları taşıyan eşi, 18 yaşını doldurmuş 30 yaşından gün almamış çocukları,

Üyenin ölümü halinde, sağ olan eşi ve (b) bendinde yazı şartları haiz çocukları, Derne asıl üye olabilirler.


Ancak;

a) Derneklere üye olmaları yasalarla yasaklanmış olanlar, b) Kesin olarak dernekten çıkarılarak kaydı silinenler,

c) Yasalar gereği mensup oldukları kurumlarından izin almagerekip de bu izni almayanlar,

d) Affedilm olsalar dahi kasıtlı bir suçtan iki yıl ve daha fazla ceza alan veya onur rıcı bir suçtan mahkûm olanlar,

e) Türkiye'de oturma izni olmayan yabancılar, Derne üye olamazlar.

Derneğe her yıl üye sicil kaydı bulunanların %3'ü kadar asıl üye anabilir. Asıl üyeliğe geçmek isteyen üye eş ve çocukları ile ölen üyelerin üye olmak isteyen eşi ve çocukları ile onur üyeliğinden asıl üyeliğe geçenler bu orana dahil değildir.
Onursal Üyelik:


Madde 5: Devletin üst düzey görevlerinde bulunanlar ile ülkemize ve derneğimize büyük hizmet ve yararları dokunan kişiler Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üye olabilirler.

Onursal üyeler yasa ve tüzük hükümlerine uymak kaydıyla, Genel Kurula katılma ve oy kullanma dışında, asıl üyelere tanınan hak ve olanaklardan yararlanırlar. Onursal üyelerin ödenti yükümlülükleri yoktur.

Onursal üyelerin talepleri halinde asıl üyeliğe geçmelerinde 59.madde uygulanır.Üyeliğe Özel Yöntem İle Kabul Edilme:


Madde 6: Devlete büyük hizmet yapmış olanlarla, Kulübün amaç ve faaliyetlerine katkıda bulunan ve bulunabilecek olanlardan, üyeliğe kabuldeki sayısal nırlma dışında her yıl Başkanının önerisi üzerine 6 kişi Yönetim Kurulu kararıyla asıl üye olarak kabul edilebilirler. O yıl içinde kullanılmayan kontenjandan arta kalan sayı, ertesi yıla aktarılamaz. Bu madde hükne tabi kişiler hakkında üye olma koşulları aranır, ancak tüzüğün askı, balotaj ve gir ödentisi kümleri uygulanmaz.
Üyelik Başvurusu:


Madde 7: Üye olma koşullarını taşıyan ve Derneğe üye olmak isteyenler, Dernekçe hazırlanmış başvuru formunu el yazıları ile eksiksiz doldurup imzalayarak form ekinde ki kendisinin ve eşinin adli sicil belgesini, nüfus hüviyet cüzdanlarının örneğini, ikametgah belgesiyle, giriş statülerini gösteren belgeyi ve gir ödentisi makbuzunu da ekleyerek, Kulüp Müdüriyetine verir ve kayıt numarası arlar. Üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, başvuru formunun dernekte en az dört yılını dolduran 2 asıl üye tarafından imzalanma gerekir. Önerenlerin üyelik numaraları ve gir tarihleri de formda belirtilir. Eksik belgelerle yapılan başvuru geçersiz sayır.


Üyelik Başvurusunun İncelenmesi


Madde 8: Genel Sekreterlik üyelik başvurusunu, başvuru defterine veriliş sırana göre kaydeder. Üyelik başvuru formu ekteki belgeleri ile birlikte ilk iş gününde bir dosya halinde ön inceleme yapılma için Balotaj Kuruluna teslim edilir. Ön incelemede, tüzük hükümlerine göre bir eksiklik tespit edilmediği takdirde, başvuru gecikmeksizin Genel Sekreterlik tarafından dernek üyeleri tarafından görülebilecek bir yerde 10 n süreyle askıya çıkarılır. Askı tarihinin sonu üyelik in başvuru tarihidir.


Dernek üyeleri, adayın üyeliğe kabulüne engel olacak bilgilere sahipse, bu süre içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadırlar. Bu konudaki bildirimler kesinlikle gizli tutulur. 10 nlük askı süresi sonunda; Balotaj Kurulu, tüzük kümleri ve Balotaj Kurulu yönetmeliğinde yazılı esaslar doğrultusunda, 15 n içinde başvuruyu inceler kabul veya redde ilişkin önerisini Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu, Balotaj Kurulu tarandan kendisine sunulan üyelik başvurularına ait kurul kararını geliş tarihinden itibaren 10 gün içinde kesin olarak karara bağlar. Kabul veya redde ilişkin Yönetim Kurulu kararı bir ya ile başvuru sahibine bildirir. Bu bildirim başvurunun askıdan indirilişi tarihinden itibaren 30 günü aşamaz.
Önerenlerin Sorumlulu:


Madde 9: Öneri sahibi; önerdiği adayın durumunu, sosyal yaşamını, kişisel niteliklerini ve aile yapısını iyi tanıma ve bilmelidir.

Önermeden önce adaya derneğin tüzük, yönetmelik, sosyal yaşam kuralları, gelenek ve görenekleri hakkında yeterince bilgi vermelidir.

Öneri sahibi; Balotaj Kurulunun aday hakkında soracağı sorulara tam ve doğru cevap vermekle yükümlüdür.

Öneri sahibi; adayın verdiği başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan adayla birlikte

sorumludur.
Üyelik Sıfatının Kazanılması:


Madde 10: Üyeliğin kabulüne dair Yönetim Kurulu kararı, Dernek Genel Sekreterliğince üyelik başvurusunda bulunan kişiye ve Sicil Kuruluna gönderilir ve bu kurulca üye kayıt defterine işlenir. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul kararından itibaren üye sıfatını kazanmış olan üyeye ve üyeliğe kabul edilmeyen adaya bu durumları Genel Sekreterlikçe bildirilir.


Üyelerin Yükümlülükleri:


Madde 11: Dernek üyeleri, eş ve çocukları; Yasa, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile yönetmeliklere uygun hareket etmek ve üyeler arasında saygı ve sevgiyi bozacak davranışlardan sanmak zorundadırlar.

Dernekten yararlanan eş ve çocuklar haknda da tüzüğün disiplin kümleri uygulanır. Üyeler, konuklarının Dernek tüzük ve yönetmeliklerine, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı ile dernek gelenek ve göreneklerine uygun olmayan davranışlarından sorumludurlar. Üyeler, üyelik koşullarını kaybetmeleri halinde bunu en geç 15 gün içinde yönetime bildirmek zorundadırlar. Tüzüğün disipline ait hükümleri bu hususlarda da geçerlidir.


Eş ve Çocukların Dernekten Yararlanması:


Madde 12: Üyelerin ve ölen üyelerin eşleriyle, 30 yaşından gün almamış çocukları, yıllık ödentilerini ödeme koşulu ile Dernek olanaklarından yararlanırlar. Ölen üye eşleri evlenmekle, asıl üyenin eş ve çocukları ise, üyenin kesin veya geçici bir nedenle üyelik sıfatlarını yitirmesi ile dernekten yararlanma haklarını kesin veya geçici süreli olarak kaybederler.


Dernekten Geçici Olarak Ayrılma ve Geçici Olarak Yararlanma:


Madde 13: Hastalık, sakatlık ve yaşlılık sebebiyle veya İstanbul'dan 1 yıldan fazla süre ile ayrılan ve dernek imkânlarından yararlanamayacaklarını Yönetim Kuruluna bildiren asıl üye ile eş ve çocuklarının yıllık ödentileri, bildirimi takip eden yıldan itibaren alınmaz. Şu kadar ki, bu kişiler derne devama başladıklarında başladıkları atakip eden aydan hesap edilmek üzere ödentilerini ödemekle yükümlü olurlar.

Yaban elçilik ve konsolosluk mensupları ile aileleri Yönetim Kurulu kararı ile dernek olanaklarından yararlanabilirler.


Üyelik Sıfatının Sona Ermesi


Madde 14: Üyelik sıfa aşağıda yazılı hallerde sona erer;

a) Üyelikten Çekilme:

Her üyenin gerekçe bildirmeden dilediği zaman dernek üyeliğinden ayrılma halidir. Üyenin yazılı olarak yaptığı başvuru kabule b değildir.

b) Üyelikten Çıkarma:

Tüzük hükümlerine göre, yetkili kurulların kararı ile kesin olarak üyelikten çıkarılma halidir. c) Üyelik Sıfanın Yitirilmesi:

Kanun ve tüzük hükümleri gereğince üye olabilme haknı zaman içinde kaybetme halidir. d) Üyenin Ölümü:

Üyenin ölüm halidir.

Bu hallerde üyelik fatı sona erenler, Yönetim Kurulunca Sicil Kurulu Başkanğına bildirilir ve Üye kayıt defterinden kayıtları silinir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.BÖLÜM III


DERNEĞİN ORGANLARI, REV VE YETKİLERİ


Derneğin Organları:


Madde 15: Dernin Organları: I. Genel Kurul

II. YönetimKurulu

III. Denetim Kurulu

IV. Yüksek Divan V. Balotaj Kurulu VI. Disiplin Kurulu VII. Sicil Kurulu
I.GENEL KURUL


Genel Kurulun Oluşumu ve Oy Hakkı:


Madde 16: Genel Kurul Derneğin en üst karar organıdır. Derneğe borcu olmayan ve yıllık ödentilerinin tünü ödemiş, asıl üyelerin katılımı ile oluşur. Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılmaz.


Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:


Madde 17: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri şunlardır:

a) Dernek Yönetim Kurulunu, Başkanını, Denetim, Balotaj, Disiplin ve Sicil Kurullarını seçmek,

b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

c) Yönetim Kurulu çalışma raporu, yıllık bilânço, gelir ve gider hesapları ile Denetim Kurulu raporunu görüşmek, kabul veya reddetmek, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanıp aklanmamana karar vermek,

d) Yönetim Kurulunca gelecek dönem için öngörülen tahmini tçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul veya reddetmek,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın anması, satılması, ipotek anma veya ipotek edilmesi, lehe ve aleyhe irtifak veya intifa hak tesisi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f) Dernek gir ödentisi ve yıllık ödenti miktarlarını saptamak,

g) Disiplin Kurulunca verilen üyelikten sürekli çıkarma cezasına itiraz edilmiş ise bunu karara bağlamak,

h) Dernek hizmetleri için görevlendirilen üyelerin gündelik ve yolluklarını tespit etmek,

ı) Derneğin feshi ve tasfiyesi ile bunun ne yolla yapılacağı ve dernek varlıklarının nereye verilecine karar vermek,

k) Alınmasına imkân bulunmadığı Yönetim Kurulunca saptanan alacakların silinmesine karar

vermek.


l)Şube açmaya ve vakıf kurmaya karar vermek,

Genel Kurul Toplantıları


Madde 18. Genel Kurul 3 tür toplan yapar:

a) Olağan Toplantı:

Genel Kurul, her yıl Mart ayı içinde olağan olarak toplanır. Bu toplantıda 17. maddenin "a" bendi hariç olmak üzere, ndemde yazılı hususlar görüşülür. Yıllık olağan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce yoklamada hazır bulunan üyelerin 1/10 (onda biri) tarafından görüşülmesi yazıolarak istenilen konuların gündeme anma zorunludur. Bu konular, gündemin dileklerden önceki rana konur. Tüzük değikliğine ilkin öneriler gündeme ek madde olarak konulamaz.

b) Olağastü Toplantı:

Genel Kurul; Yönetim veya Denetim Kurullarının istemi veya asıl üyelerden 1/5'nin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplanır. İsteğin Denetim Kurulu veya üyelerden gelmesi halinde, Yönetim Kurulu en geç 30 n içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Toplantı gündeminde toplanistemini yapanların görüşülmesini istedikleri konulardan başka konu bulunmaz, toplanranda gündeme ek ve dişiklikler önerilemez ve konulamaz.

c) Sim Toplantısı:

3 yılda bir olan toplantıyı takip eden günde yapılır. Bu toplannın gündeminde 17. maddenin "a" bendi uyarınca yapılacak seçimler dışında bir konu bulunmaz. Seçim toplanları ertelenemez.
Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması:


Madde 19: Genel Kurula Tüzüğe göre katılma hakkına sahip olan üyeler çağrır. Bu üyelerin listelerini Sicil Kurulu düzenler, her sayfanı tasdik ederek Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu listelerde hata veya yanlışlık bulursa bu hata ve yanlışlıkları Sicil Kuruluna düzelttirir. Kesinleşen listelere göre Yönetim Kurulu, üyeleri genel kurul toplantısına çağırır. Toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önce Genel Kurula katılacak üyelere yazılı olarak ve ayrıca internet veya mesaj sistemi yolu ile bildirilir. İlk toplanda çoğunluk olmama halinde, en az bir hafta sonra yapılacak toplantının da tarihi, saati ve yeri aynı yazı duyuruda belirtilir. Toplan çoğunluk olmamadışında, başka bir sebeple geri bırakılırsa ikinci bir duyuru yapılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinde yapılır.


Genel Kurulun Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı:


Madde 20: Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan fazlanın katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sa sağlanamazsa ikinci toplanda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, derneğin Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayılarının toplamının iki kandan az olamaz.

Kararlar, oylamaya k